Algemene voorwaarden
ARTIKEL 1: VOORFASE
Op handelingen die aan de definitieve opdrachtverstrekking voorafgaan, zijn deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk van toepassing.
ARTIKEL 2: GELDIGHEID OFFERTE
Een door Winst en Plezier gedane offerte blijft maximaal twee maanden van kracht.
ARTIKEL 3: OPDRACHTFORMULERING
De opdracht wordt door WINST EN PLEZIER aanvaard op basis van de door partijen gezamenlijk geformuleerde opdracht. Met aanvaarding van de opdracht neemt WINST EN PLEZIER zich voor de opdrachtgever in staat te stellen zo snel mogelijk in eigen beheer het proces waarin begeleiding en/of advisering plaats vindt voort te zetten. Partijen zullen zich naar beste vermogen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken.
ARTIKEL 4: AFSTEMMING ANDERE EXTERNE BUREAUS
Indien in de organisatie van de opdrachtgever tevens andere externe adviesbureaus werkzaam zijn, zullen door WINST EN PLEZIER zo mogelijk afspraken worden gemaakt teneinde de posities van de externe bureaus in het proces waar de opdracht betrekking op heeft op elkaar af te stemmen.
ARTIKEL 5: SAMENSTELLING TEAM
De samenstelling van het team wordt door WINST EN PLEZIER bepaald, waarbij uitgegaan wordt van de opdracht en de gegeven omstandigheden. Indien, afwijkend van het in de eerste volzin gestelde, de samenstelling van het team door partijen wordt overeengekomen, zal dit tijdens de duur van de opdracht niet worden gewijzigd dan in overleg met de opdrachtgever, tenzij snel onderzoekscapaciteit nodig is of specialistische problemen zich voordoen.
ARTIKEL 6: INFORMATIE OPDRACHTGEVER
Teneinde zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de bij de opdrachtgever aanwezige deskundigheid en ervaring moet WINST EN PLEZIER kunnen rekenen op de medewerking van het bestuur van de organisatie en de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers in de organisatie van de opdrachtgever. Voor een goede uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk dat de opdrachtgever alle mogelijke medewerking verleent om toegang te krijgen tot informatie die voor een goede uitvoering van de op¬dracht van belang is.
ARTIKEL 7: VERTROUWELIJKHEID
Met betrekking tot de gegevens en informatie die in het kader van de opdracht aan WINST EN PLEZIER worden verstrekt, zal WINST EN PLEZIER de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Zonder instemming van de opdrachtgever verstrekt WINST EN PLEZIER deze gegevens en informatie niet aan derden.
ARTIKEL 8: INFORMATIE/PUBLICATIE
Bij onjuiste citering behoudt WINST EN PLEZIER zich het recht voor maatregelen tot rectificatie van de opdrachtgever te eisen. Indien de opdrachtgever niet kan of wil voldoen aan deze eisen, behoudt WINST EN PLEZIER zich het recht voor tot publicatie van volledige rapportages, voor zover nodig is om tot rectificatie van onjuiste berichtgeving te komen.
ARTIKEL 9: DUUR VAN DE OPDRACHT/GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN
De door WINST EN PLEZIER bij het object van begeleiding, training en/of advisering aangegeven hoeveelheid tijd die voor de uitvoering van (een onderdeel van) de opdracht benodigd is, heeft een indicatief karakter voor zover de duur van de opdracht nog door factoren die buiten de invloedssfeer van WINST EN PLEZIER liggen beïnvloed kan worden.
ARTIKEL 10: WIJZIGING OPDRACHTSPECIFICATIES
Indien omstandigheden leiden tot wijzigingen in de opdrachtspecificaties, zal WINST EN PLEZIER de opdrachtgever hiervan terstond mededeling doen en in goed overleg naar een oplossing zoeken. Wanneer als gevolg van gewijzigde omstandigheden de opdracht niet meer naar behoren kan worden uitgevoerd binnen het overeengekomen budget, zal WINST EN PLEZIER dit terstond aan de opdrachtgever mededelen met vermelding van de noodzakelijk geachte overschrijding en de oorzaken die tot deze overschrijding zullen leiden.
ARTIKEL 11: TUSSENTIJDSE BEËINDIGING
Indien omstandigheden ertoe leiden dat één van beide partijen tot de conclusie komt, dat de werkzaamheden niet het gewenste nuttige effect hebben en dat gebleken is dat in goed overleg geen andere oplossing mogelijk is, kan de opdracht tussentijds beëindigd worden.
Tevens kan WINST EN PLEZIER de overeenkomst beëindigen wanneer, als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van WINST EN PLEZIER onttrekken en het bureau niet zijn te verwijten, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van WINST EN PLEZIER kan worden gevergd.
Bij beëindiging van lopende werkzaamheden heeft WINST EN PLEZIER recht op vergoeding van tot dan toe verrichte werkzaamheden.
ARTIKEL 12: TRAININGSACTIVITEITEN MEDEZEGGENSCHAPSORGANEN & MANAGEMENT
Deze voorwaarden gelden zowel voor opdrachten waarbij voor ondernemingsraden, onderdeelcommissies en andere vaste commissies van medezeggenschapsorganen een bijdrage door het GBIO wordt verstrekt als voor opdrachten waarbij dit niet van toepassing is. Indien wel van toepassing staat dit vermeld.
Deze voorwaarden gelden tevens voor opdrachten ten behoeve van het management en andere opdrachtgevers.
WINST EN PLEZIER verplicht zich voor de gereserveerde data trainers en eventuele accommodatie beschikbaar (zie ook volgend artikel) te houden. Deze verplichting vervalt wanneer WINST EN PLEZIER de opdrachtbevestiging niet twee weken voor aanvang van (de eerste) training of bijeenkomst getekend retour ontvangt.
De opdrachtgever draagt zorg voor het reserveren van de accommodatie. In uitzonderlijke gevallen kan WINST EN PLEZIER voor de training een geschikte accommodatie reserveren. Opdrachtverstrekking, tussentijdse wijzigingen in accommodatiewensen en betaling van de accommodatiekosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
Programmakosten die uitgaan boven de gebruikelijk te maken kosten (trainingszaal, flip-over, overheadprojector), worden doorberekend aan de opdrachtgever. Indien tijdens de training, ten behoeve van de bevordering van het bereiken van de leerdoelen, aanvullende leermiddelen (bijvoorbeeld een videocamera of een subzaal) ingezet dienen te worden, worden deze extra kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Een en ander kan slechts na overleg en goedkeuring van de groep en/of opdrachtgever.
WINST EN PLEZIER volgt de opdrachtgever naar de gewenste trainingsaccommodatie. De locatie kan dusdanig gelegen zijn dat het bereiken op de eerste dag niet makkelijk haalbaar is (reistijd > 1 uur vanuit het woonhuis van de trainer). WINST EN PLEZIER kan dan besluiten tot een ‘voorovernachting’ van de trainer in of bij de betreffende accommodatie. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
Na opdrachtverstrekking wordt 50% van de kosten die voor rekening komen van de opdrachtgever als voorschot in rekening gebracht.
Bij annulering van de training binnen zes weken voor aanvang is de opdrachtgever 75% van de begeleidingskosten verschuldigd. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is de opdrachtgever 100% van de begeleidingskosten verschuldigd. Annuleringskosten van de door WINST EN PLEZIER gereserveerde accommodatie komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.
In geval een prijs per deelnemer is overeengekomen zijn de annuleringskosten als volgt. Bij annulering van de aanmelding binnen zes weken voor aanvang van de training is de opdrachtgever 75% van de kosten verschuldigd. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is de opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd. Bij absentie van deelnemers waarvoor WINST EN PLEZIER voor aanvang van de training geen annuleringsbericht heeft ontvangen, is de opdrachtgever eveneens 100% van de kosten verschuldigd. Een vervanger mag te allen tijde de plaats van de deelnemer innemen. Annuleringskosten van de door WINST EN PLEZIER gereserveerde accommodatie komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.
Open inschrijvingstrainingen gaan door op het moment dat zich minimaal 10 deelnemers hebben aangemeld. Niet altijd is direct aan te geven dat de training voldoende inschrijvingen heeft en door zal gaan. Van de inschrijving ontvangt de deelnemer/opdrachtgever een bevestiging met daarop de datum dat uiterlijk wordt besloten dat de betreffende training doorgaat. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de training ontvangt de deelnemer/ opdrachtgever bericht over definitieve doorgang, alsmede de trainingsbescheiden.
Voor het slechts gedeeltelijk bijwonen van een training wordt geen reductie gegeven.
ARTIKEL 13: KOSTEN
Voor zover kosten niet in het voorgaande artikel zijn benoemd, geldt het volgende:
1.    Voor de werkzaamheden brengt WINST EN PLEZIER een uur- of dagdeeltarief in rekening, waarbij alle kosten inbegrepen zijn met uitzondering van de kosten van reizen, verblijfskosten, accommodatiekosten, grote aantallen rapporten (meer dan 20 exemplaren) en BTW. Deze zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
2.    Alleen daadwerkelijk bestede uren worden in rekening gebracht.
3.    De jaarlijkse aanpassing van de tarieven van WINST EN PLEZIER als gevolg van stijging van loon en materiële kosten zal worden doorberekend. WINST EN PLEZIER behoudt zich het recht voor om het afgesproken tarief met de algemene prijsstijging te verhogen, zulks met ingang van 1 januari van het aansluitende jaar. Ieder volgend jaar zal de daarvoor vastgestelde algemene prijsstijging wederom kunnen worden toegepast.
ARTIKEL 14: BETALING
1.    De betalingstermijn is 14 dagen.
2.    Bij de start van de opdracht wordt door WINST EN PLEZIER een voorschot in rekening gebracht zoals genoemd in de offerte. Dit voorschot wordt bij de eerst volgende verrekening(en) verrekend. Het bedrag voor de trainingsactiviteiten van WINST EN PLEZIER dient uiterlijk één week voor aanvang van de training op rekening van WINST EN PLEZIER te zijn bijgeschreven. Indien het bedrag niet is bijgeschreven heeft WINST EN PLEZIER het recht de training te annuleren en wordt 100% van de trainings- en accommodatiekosten in rekening gebracht.
3.    Indien een declaratie vier weken na de vervaldatum nog niet is betaald, brengt WINST EN PLEZIER vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening.
4.    De opdracht of een afgerond onderdeel hiervan wordt afgesloten met toezending van de eindafrekening over de betreffende periode.
ARTIKEL 15: RECLAMEREN
De opdrachtgever kan tot 30 dagen na ontvangst van de eindafrekening reclamaties bij WINST EN PLEZIER indienen. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reclameert, wordt geacht dat de eindafrekening is goedgekeurd.
ARTIKEL 16: INTELLECTUEEL EIGENDOM
1.    Aan de opdrachtgever wordt onherroepelijk licentie verleend om adviezen, rapporten, nota’s en andere schriftelijke stukken, die door WINST EN PLEZIER zijn voortgebracht en ingebracht bij de uitvoering van de opdracht, in druk te laten verschijnen, te vermenigvuldigen en openbaar te maken. Het door WINST EN PLEZIER verstrekte trainingsmateriaal mag slechts gebruikt worden door de deelnemers en zijn/haar organisatie.
2.    WINST EN PLEZIER vrijwaart de opdrachtgever tegen alle vorderingen van derden betreffende de inhoud en de vorm van de door WINST EN PLEZIER geproduceerde bijdragen.
ARTIKEL 17: AANSPRAKELIJKHEID
Voor schade aan personen of goederen bij de opdrachtgever, ontstaan als gevolg van onzorgvuldig handelen door personeel van WINST EN PLEZIER in de uitoefening van werkzaamheden in het kader van de verstrekte opdracht, is WINST EN PLEZIER exclusief aansprakelijk. Aansprakelijkheid van WINST EN PLEZIER of individuele personeelsleden van WINST EN PLEZIER voor gevolgschade, vermogensschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. Voor schade als gevolg van wanprestatie in de uitvoering van de opdracht is WINST EN PLEZIER aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van de opdracht is overeengekomen.
ARTIKEL 18: OVERIGE BEPALINGEN
1.    De voorwaarden die afwijken van deze algemene voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.
2.    Geschillen zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het gebied waar WINST EN PLEZIER gevestigd is.
3.    Op overeenkomsten tussen WINST EN PLEZIER en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.